Li-Yuan Yen and Chia-Yu Chang won the travel support from NSC.